Sociale tewerkstelling in het Meetjesland. 

Donderdagnamiddag 21 februari 2019
Het decreet over de hervorming Eerstelijnszones goedgekeurd is

De Vlaamse Regering heeft afgelopen vrijdag het ontwerpdecreet over de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders definitief goedgekeurd. Meer informatie

Veranderingen bij Kind & GezinKind & Gezin werkt sinds begin 2019 met 9 lokale multidisciplinaire teams, gelijkgeschakeld met eerstelijnszones in Oost-Vlaanderen. Het lokaal team van Kind en Gezin wordt naast verpleegkundigen en gezinsondersteuners versterkt met: een psychopedagoog, een sociaal werker, een relatiebeheerder en een intersectorale medewerker. Zie overzicht.

Familiezorg start met oppasdienst ziek kind

Familiezorg Oost-Vlaanderen is begin januari  gestart met een eigen dienst “Oppas ziek kind”. Zie mail.

Projectondersteuning voor de strijd tegen de digitale uitsluiting

De Koning Boudewijnstichting heeft een nieuwe projectoproep gelanceerd voor organisaties die de digitale kloof willen dichten bij mensen in kansarmoede. Zie oproep en folder.
Indienen van het kandidaatsdossier vóór 4 april 2019. Bekendmaking van de selectieresultaten: eind juni 2019.

Projectondersteuning GBO

Lokale besturen kunnen voor de voorbereidende fase van de Vlaamse beleidsprioriteit ‘het realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband Geïntegreerd Breed Onthaal’ in de periode 1 juni 2019 – 31 december 2019 een subsidie aanvragen, zodat vanaf 1 januari 2020 de functies en werkingsprincipes van het Geïntegreerd Breed Onthaal daadwerkelijk in de praktijk kunnen worden gebracht. Meer info.

Infosessies over Innovatieve arbeidsorganisatie in woonzorgcentra

In 2019 lanceert de Vlaamse overheid (Kabinet Minister Vandeurzen, Agentschap Zorg en Gezondheid) het project ‘Innovatieve arbeidsorganisatie in de woonzorgcentra als hefboom voor betere zorg en zinvol en werkbaar werk’. Meer informatie

Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking

Op 14 februari wordt Impulsdag: In de roes van mensen met een beperking plaats rond het thema van problematisch middelengebruik of overmatig gamen bij personen met een verstandelijke of fysieke beperking, autisme of niet-aangeboren hersenletsel of autisme. Zie website.

Startdagen Huizen van het Kind

Begin 2019 zal in (bijna) elke gemeente een Huis van het Kind zijn. Om de startende Huizen van het Kind te ondersteunen organiseert EXPOO en Kind en Gezin in de loop van 2019 drie startdagen. De startdag in Gent vindt plaats op 26 februari 2019. Zie website.

Het agentschap Integratie & Inburgering organiseert:

  • Op 26 februari 2019 een vorming rond de Belgische nationaliteitswetgeving. Zie website.
  • Op 11 maart 2019 een vorming rond Toegang tot gezondheidszorg voor vreemdelingen. Zie website.

Inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp

Op 12 maart 2019 vindt de tweede inspiratiedag participatief werken in de jeugdhulp plaats. Zie uitnodiging

Gezinsconferentie: Burgerinitiatieven voor gezinnen, door gezinnen

Tijdens de Gezinsconferentie, op 14 maart 2019, stellen het Kenniscentrum Gezinswetenschappen (Odisee Hogeschool) en de Gezinsbond de resultaten voor van hun verkennend onderzoek naar deze burgerinitiatieven die gezinnen centraal stellen. Meer info.

Symposium JOTA project

Op 15 maart vindt het Symposium JOTA project plaats dat iedereen die kwetsbare groepen begeleidt naar werk wil inspireren. Zie vooraankondiging.

Inspiratiedag gedeeld opvoederschap in de jeugdhulp

Hoe kan gedeeld opvoederschap eruit zien in de jeugdhulp? Waar liggen kansen en uitdagingen? Het IROJ organiseert samen met de netwerkstuurgroep intersectorale trajecten jonge kinderen een inspiratiedag op 22 maart 2019. Zie website.

Genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra

Op 19 april vindt de studievoormiddag Tachtig tinten plaats over genderidentiteit en seksuele diversiteit in woonzorgcentra. Aan bod komen de ervaringen van de winnende woonzorgcentra en tools om zelf mee aan de slag te gaan. Meer info.

Save the date: provinciale trefdagen ouderen en lokaal beleid – inzetten op participatie

De Vlaamse overheid organiseert trefdagen voor voorzitters en leden van lokale ouderenraden, leden van de Regionale Platformen- en Interregionale Stuurgroepen Ouderenbeleidsparticipatie (RPO en ISO), schepenen en ambtenaren ouderenbeleid: een leerrijk inspiratie- en ontmoetingsmoment. Meer info

Vooraankondiging symposium DCD

Op 11 juni wordt in Gent een symposium georganiseerd rond DCD. Zie vooraankondiging.

Vorming over dementie

Het expertisecentrum dementie Paradox organiseert in 2019 verschillende vormingssessies en -reeksen over dementie. Meer info

VACATURES

De Triangel is op zoek naar 2 kinesisten. Zie vacature en een begeleid(st)er voor de GES+ werking. Zie vacature. Solliciteren voor 22 februari.

Nieuws