Privacy Policy

Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland (RWOM) respecteert uw privacy overeenkomstig de geldende wetgeving. Wij verbinden er ons toe uw privacy te waarborgen en te beschermen. We beschouwen de door u verstrekte persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie die niet langer bewaart wordt dan nodig. dit omvat de gegevens die u uitdrukkelijk verstrekt en de gegevens die u niet uitdrukkelijk verstrekt maar die automatisch worden verzameld zoals uw IP-adres, het browsertype en besturingssysteem van uw computer, het aantal bezoeken en de bezochte pagina’s. Uw contactgegevens worden in geen geval doorgegeven aan derden.

De persoonlijke gegevens die u via deze site meedeelt, worden verwerkt door onze coördinator tewerkgesteld in het Streekhuis te Eeklo, Oostveldstraat 91.

Wanneer u  een contactformulier invult, zijnde een aanvraag voor het gebruik van het regiomerk, toevoeging van uw sportclub, het inschrijven op de nieuwsbrief of andere huidige en toekomstige formulieren, worden deze gegevens nooit doorgegeven aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om uw (aan)vraag te verwerken en u van een antwoord te dienen.

Ons mailingsysteem is gelinkt aan de diensten van MailChimp. Ook hier worden de gegevens nooit met derden gedeeld. Het gaat enkel om verwerkingssoftware. Indien u niet langer onze nieuwsbrief wenst te ontvangen kan u steeds onderaan elke nieuwsbrief op de link uitschrijven klikken. Indien u meer informatie wilt over de privacy instellingen van MailChimp kan u deze hier terugvinden: https://mailchimp.com/legal/privacy/.

U heeft inzagerecht in de gegevens die op u betrekking hebben en door RWOM worden verwerkt. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, kan u ze laten aanpassen. U kan ze ook laten schrappen of u verzetten tegen de verwerking van gegevens die niet noodzakelijk zijn voor de omschreven doeleinden of voor direct mailing. Hiertoe stuurt u een gedateerd en ondertekend verzoek, samen met een recto-verso kopie van uw identiteitskaart, naar RWOM, Oostveldstraat 91, 9900 Eeklo.

Voorwaarden voor gebruik

Het bezoeken, doorbladeren en bekijken van deze website valt onder onze gebruiksvoorwaarden en onder alle toepasselijke wetten. Door deze website te bezoeken, te doorbladeren en te bekijken, aanvaardt u de gebruiksvoorwaarden, zoals hieronder beschreven, zonder beperking of uitsluiting.

Auteursrecht

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. De auteursrechten berusten bij RWOM, haar klanten en haar partners. Alle rechten zijn voorbehouden. Informatie van de website (waaronder, maar niet uitsluitend; tekst, presentaties, illustraties, foto’s en geluid) mag, tenzij anders is aangegeven, niet worden gekopieerd, overgeplaatst, verspreid of opgeslagen zonder schriftelijke toestemming vooraf van RWOM. Wijzigingen op de inhoud van de site zijn verboden.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie, die op deze website getoond wordt, kunnen op geen enkele wijze rechten of aanspraken ontleend worden. Links naar andere websites worden als service aangeboden en het betekent niet dat RWOM verantwoordelijk is voor de inhoud van deze websites. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid te controleren of deze websites vrij zijn van virussen en andere zaken met een schadelijk karakter. Informatie op onze website kan door ons worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging of verplichting.

Opmerkingen, vragen en suggesties

RWOM wenst geen vertrouwelijke of voorbehouden informatie te ontvangen via deze website. Alle door u aan ons verstrekte informatie (suggesties, ideeën en overige) zal worden beschouwd als niet-vertrouwelijk en openbaar (uitgezonderd zoals beschreven in punt 1. met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Door RWOM materiaal te sturen, geeft u aan RWOM het onbeperkte recht deze informatie te gebruiken, te vertonen, te wijzigen, te verwerken en te verspreiden en deze informatie rechtelijk te registreren. Tevens kan RWOM de ideeën en technieken vrij toepassen die u ons laat toekomen. RWOM heeft deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. RWOM houdt zich aanbevolen voor suggesties of commentaar. Indien bezwaar bestaat tegen bepaalde teksten of afbeeldingen, kan dat ook kenbaar worden gemaakt.

Rechtspraak

Het staat RWOM vrij op elk moment de gebruiksvoorwaarden te wijzigen door die opnieuw op deze website te publiceren. De gebruiksvoorwaarden zijn conform de Belgische rechtspraak en de geschillen zullen beslecht worden conform diezelfde rechtspraak. In het geval dat een onderdeel van deze gebruiksvoorwaarden door een rechtbank met toepasselijke jurisdictie ongeldig of onuitvoerbaar zal worden verklaard, zal het betreffende deel van de gebruiksvoorwaarden als vervallen beschouwd worden, terwijl de resterende bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden in volle geldigheid en werking van kracht zullen blijven.