Doelstelling

Het Regionaal forum voor lokale ouderenadviesraden wil de ouderenadviesraden ondersteunen en versterken in de realisatie van hun opdracht.

Dit gebeurt door middel van:

  • het aanreiken van actuele beleidsinformatie, onderzoeksresultaten, en documentatiemateriaal.
  • het organiseren van vorming omtrent beleidsadvisering.
  • het faciliteren van de uitwisseling van ervaringen en goede praktijkvoorbeelden.
  • de ondersteuning en coördinatie van bovenlokale samenwerking.

Tevens wil dit forum de wisselwerking tussen de lokale ouderenadviesraden en de provinciale adviesraad voor ouderen versterken.

Samenstelling

Aan dit regionaal forum participeren

  • Voorzitters en Secretarissen van de lokale ouderenadviesraad  uit de 14 meetjeslandse gemeenten
  • Vertegenwoordigers van het Provinciebestuur, met name de deskundige zorg en de consulent ouderenparticipatie
  • Coördinator van het Regionaal Welzijnsoverleg Meetjesland